© Toate drepturile rezervate Centrului de Istorie şi Civilizaţie Europeană - Iaşi, 2010

I

Gh. Buzatu, colaborare 2 capitole la Tratatul Academiei Române – Istoria Românilor, IX, 1940-1947, coordonator acad. Dinu C. Giurescu, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2008 (Istoriografia războiului 1939-1945, p. XXVII-LXX şi Problema petrolului românesc în 1940-1945, p. 839-872).

Gh. Buzatu, Antonescu, Hitler, Stalin – Un raport nefinal, vol. III, Iaşi, Casa Editorială Demiurg, 2008, 562 p.

Gh. Buzatu, Marusia Cîrstea, Europa în balanţa forţelor. 1919-1939, Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2007 [apărut 2008], 600 p.

Gh. Buzatu, Horia Dumitrescu, coordonatori, Marea Unire a tuturor românilor din 1918, Focşani, Editura Pallas, 2008, 615 p.

Gh. Buzatu, Stela şi Gh. Acatrinei, coordonatori, Românii din arhive. Studii şi documente, Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2008, 525 p.

Gh. Buzatu, Stela Cheptea, Marusia Cîrstea, eds., Pace şi război (1940-1944). Jurnalul Mareşalului Ion Antonescu. Comentarii, anexe, cronologie, I, Preludii. Explozia. Revanşa (4. IX. 1940 – 31. XII. 1941), Iaşi, Casa Editorială Demiurg, 2008, 554 p. – planşe.

Sorin Iftimi, Cercetări privitoare la istoria bisericilor ieşene. Monumente, ctitori, mentalităţi, Iaşi, Editura Trinitas, 2008, 185 p.

Sorin Iftimi, Iaşii – simbolurile unui oraş simbol, Iaşi, Editura Trinitas, 2008, 185 p.

„Analele Putnei”, III, 2007, 2, 128 p. (ISSN 1841 – 625X), vol. îngrijit de Ştefan S. Gorovei şi Maria Magdalena Székely.

„Analele Putnei”, IV, 2008, 1, 298 p. (ISSN 1841 – 625X), vol. îngrijit de Ştefan S. Gorovei şi Maria Magdalena Székely.

II

Stela Cheptea, Bobi Apăvăloaei, Mitropolitul Varlaam – Contribuţii, în vol. N. Iorga. 1871-1940. Studii şi documente, V, Bucureşti, Editura Universităţii, 2008, p. 254-265.

Stela Cheptea, Bobi Apăvăloaei, Iaşii - oraş european, în vol. Monumentul, IX. Cercetare-Proiectare-Conservare-Restaurare. Lucrările Simpozionului Naţional „Monumentul – Tradiţie şi Viitor”, 2008, Iaşi, p. 3 – 11.

Stela Cheptea, Marusia Cîrstea, eds., Adevărul asupra trecutului şi prezentului Basarabiei de Nicolae Iorga, în vol. Marea Unire a tuturor românilor din 1918, Focşani, Editura Pallas, 2008, p. 7-44.

Sorin Iftimi, Turnul bisericii „Sf. Spiridon”, un monument între două lumi, în vol. Monumentul, IX. Cercetare-Proiectare-Conservare-Restaurare. Lucrările Simpozionului Naţional „Monumentul – Tradiţie şi Viitor”, 2008, Iaşi, p. 97-116.

Ştefan S. Gorovei, Veacul XIV. Din nou şi mereu..., în Vocaţia istoriei. Prinos profesorului Şerban Papacostea, volum îngrijit de Ovidiu Cristea şi Gheorghe Lazăr, Brăila, 2008, p. 271–296

Ştefan S. Gorovei, Cantemireştii. Eseu genealogic, în Dinastia Cantemireştilor. Secolele XVII–XVIII, coordonator şi redactor ştiinţific Andrei Eşanu, Chişinău, 2008, p. 16–46.

Ştefan S. Gorovei, Caracterizarea Puterii în Moldova la cumpăna veacurilor XVI–XVII, în Ideologii şi reprezentări ale Puterii în Europa, volum coordonat de Alexandru-Florin Platin, Bogdan-Petru Maleon şi Liviu Pilat, Iaşi, 2008.

Maria Magdalena Székely, Odoare româneşti regăsite la Liov, în vol. In honorem Ioan Ciupercă. Studii de istorie a românilor şi a relaţiilor internaţionale, Iaşi, 2007 [apărut în 2008], p. 433–444.

Maria Magdalena Székely, Isac, vistiernicul lui Ştefan cel Mare, în volumul Vocaţia istoriei. Prinos profesorului Şerban Papacostea, îngrijit de Ovidiu Cristea, Gheorghe Lazăr, Brăila, 2008, p. 567–604.

Gh. Buzatu, Renovaţia istoriei românilor de N. Iorga – de N. A. Constantinescu, în vol. Marea Unire a tuturor românilor din 1918, Focşani, Editura Pallas, 2008, p. 289-483.

Gh. Buzatu, Horia Dumitrescu, N. Iorga şi Unirea românilor, în vol. Marea Unire a tuturor românilor din 1918, Focşani, Editura Pallas, 2008, p. 484-552.

Gh. Buzatu, Un trio pentru istorie: N. Titulescu, I. Antonescu, Gh. Brătianu, în vol. Istorie şi contemporaneitate: Profesorului Ion I. Solcanu la a 65-a aniversare, Iaşi, Editura Junimea, 2008, p. 266-279.

Gh. Buzatu, N. Iorga – istoricul militant, în vol. N. Iorga. 1871-1940. Studii şi documente, V, Bucureşti, Editura Universităţii, 2008, p. 157-206.

Gh. Buzatu, Stela Cheptea, Marusia Cîrstea, Un veac de „tiranie epistolară” (1907-2007). Virtuţi şi limite, în vol. N. Iorga. 1871-1940, V, p. 207-298.

Gh. Buzatu, N. Iorga, în vol. Cursurile de vară ale Universităţii Populare „N. Iorga” de la Vălenii de Munte. Un secol de la înfiinţare, Ploieşti, Editura Libertas, 2008, p. 130-160.

Gh. Buzatu, Din nou despre blestemul „sferelor de influenţă” (1944-1945). Comentarii şi documente, în vol. Clipe de viaţă. Omagiu comandorului dr. Ilie Manole la 60 de ani, Ploieşti, Karta-Graphic, 2007 [apărut 2008], p. 306-367.

Gh. Buzatu, Marusia Cîrstea, Europa sub semnul anului 1918, în vol. 1918 – Un vis împlinit, coordonator G. Preda, Ploieşti, Editura Universităţii Petrol – Gaze, 2008, p. 32-70.

Gh. Buzatu, I. Pătroiu, Armata Română în acţiune pentru unitatea neamului (1916-1919, 1940-1944), în vol. Armata Română şi Unitatea Naţională, editor Statul Major General, Piteşti, Editura delta Cart Educaţional, 2008, p. 7-15.

III

Ştefan S. Gorovei, Umbra lui Dragoş. La Putna, în „Analele Putnei”, IV, 2008, 1, p. 5–26.

Ştefan S. Gorovei, Contribuţii pentru istoria domniei lui Bogdan al III-lea, în „Analele Putnei”, IV, 2008, 1, p. 279–294 şi patru planşe color.

Ştefan S. Gorovei, Informaţie, propagandă, mistificare: scrisoarea din 25 ianuarie 1475, în „Analele Putnei”, III, 2007, 2, p. 21–26.

Ştefan S. Gorovei, Cronologii controversate în istoria lui Ştefan cel Mare. Observaţii asupra izvoarelor, în „Analele Putnei”, III, 2007, 2, p. 75–90.

Ştefan S. Gorovei, Amintirea lui Ştefan cel Mare la Colomeea, în „Analele Putnei”, III, 2007, 2, p. 67–74.

Ştefan S. Gorovei, Sever Zotta. Secvenţe biografice 1904–1940, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii ’’Al. I. Cuza’’ din Iaşi”, seria istorie, tom LII–LIII, 2006–2007, p. 75–85.

Maria Magdalena Székely, Bogdan al III-lea – note de antropologie politică, în „Analele Putnei”, IV, 2008, 1, p. 265–278.

Gh. Buzatu, Marusia Cîrstea, Lumea interbelică şi America, în „Revista Româno-Americană”, Bucureşti, nr. XVI-XVII/2008, p. 35-51.

Gh. Buzatu, România şi Războiul din Est (1941-1944). Noi contribuţii, în „Zarghidava. Revistă de istorie”, Bacău, nr. VII/2008, p. 120-152.

Gh. Buzatu, Petroleum and the World War of 1939-1945, I, în „Euro-Atlantic Studies”, vol. 12, Bucharest, University of Bucharest, p. 29-56.

Gh. Buzatu, Petroleum is the King, în „Buletinul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti”, seria Ştiinţe Socio-Umane şi Juridice, vol. LX, nr. 1 bis/2008, p. 43-58.

Gh. Buzatu, Problemele României Mari în dezbaterile parlamentare, în „Pro Saeculum”, nr. 8/2008, Focşani, p. 7-11.

Gh. Buzatu, Unirea deplină a românilor în dezbaterile parlamentare, în „Historia", VII, decembrie 2008, 84, p. 12-17.